« marketclub.gr
 
 
 
Αρχικ | & | Επικοινωνα |
&

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 Ασφλεια Προσωπικν Δεδομνων  
                       
            To marketclub.gr ενημερνει τους πελτες του τα εξς: 
   • Θα γνει αποθκευση των προσωπικν σας στοιχεων, καθς και των στοιχεων της επιχερησς σας.
   • Η εταιρεα δε θα προβε σε οποιαδποτε αθμιτη και χωρς την γκριση του πελτη χρση των προσωπικν του δεδομνων.
   • Δε θα υπρξει δημοσευση, αποκλυψη, πληση, ανταλλαγ στοιχεων προς οποιοδποτε τρτο μρος.  
   • Η εταιρεα τηρε τους προβλεπμενους νμους και διαδικασες, λαμβνοντας λα τα κατλληλα μτρα για την ασφλεια του απορρτου των επικοινωνιν του πελτη και των μεταδιδομνων πληροφοριν και δεδομνων σμφωνα με την κεμενη νομοθεσα. Συγκεκριμνα, τηρονται:   
- Οι αρχς προστασας προσωπικν δεδομνων, προβλπονται απ το Διεθνς και Ευρωπακ δκαιο που ρυθμζει θματα σχετικ με το ηλεκτρονικ εμπριο (Οδηγα 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003)
- Ο νμος περ προστασας των καταναλωτν (Ν. 2251/1994) που ρυθμζει θματα σχετικ με τις πωλσεις απ απσταση
- Οι σχετικς διατξεις του ελληνικο νμου (Ν. 2472/1997) για την προστασα του ατμου και την προστασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα πως χει συμπληρωθε με τις αποφσεις του Προδρου της Επιτροπς Προστασας Προσωπικν Δεδομνων
   • Οι νοι κτω των 18 ετν πρπει να λαμβνουν την δεια απ τους κηδεμνες τους πριν την υποβολ προσωπικν τους δεδομνων.
   • Υπρχει πιθαν αποστολ διαφημιστικν μηνυμτων, e-mail για την προθηση προντων και υπηρεσιν. 
   • Τα Cookies εναι αλφαριθμητικ αρχεα που μεταβιβζουμε στον σκληρ δσκο των υπολογιστν σας διαμσου του διαδικτου σας
 
Ασφλεια Συναλλαγν
 
Η Τρπεζα MARFIN EGNATIA BANK χει αναλβει την διαδικασα εκκαθρισης των συναλλαγν σας εξασφαλζοντας σας απλυτη ασφλεια. Με την εισαγωγ των στοιχεων της κρτας σας, η Τρπεζα δεν πραγματοποιε αυτματη χρωση του ποσ της παραγγελας σας, αλλ το δεσμεει. Κατ την τιμολγηση της παραγγελας σας, πραγματοποιεται και η χρωση.
 
Τα στοιχεα της κρτας σας περννε σε ασφαλ σελδα της Τρπεζας. Η MARFIN EGNATIA BANK ως πιστοποιητικ ασφαλεας χρησιμοποιε τη τεχνολογα κρυπτογρφησης SSL (Secure Socket Layer) 128bit. Το SSL εναι παγκσμιο standard διαδικτου και προσφρει κρυπτογραφημνη SSL επικοινωνα 128bit. 
 
Για την αναγνριση μας κρυπτογραφημνης συναλλαγς SSL θα παρατηρσετε στον browser να μικρ κτρινο λουκτο και μετ θα μεταφερθετε σε μα σελδα https://.  
 
Ο υπολογιστς σας μσω της κρυπτογρφησης SSL στλνει το ατημα του στον server της Τρπεζας. Ο server στλνει πσω στον υπολογιστ σας, το πιστοποιητικ ασφαλεας, την επιβεβαωση της επσκεψης σας στην σωστ σελδα και το δημσιο κλειδ σας. Στην συνχεια, ο υπολογιστς σας χρησιμοποιε το δημσιο κλειδ τσι στε να κρυπτογραφσει απρρητες πληροφορες (π.χ. αριθμ κρτας) και τις αποστλλει στον server που χρησιμοποιε το ιδιωτικ του κλειδ για να τις αποκρυπτογραφσει.
 
 
2. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ SITE
 
Επισκεπτμενοι τον δικτυακ τπο χρησιμοποιντας υλικ απ τις ιστοσελδες του marketclub.gr, αποδχεστε συγκεκριμνους ρους. Δεν επιτρπεται να χρησιμοποισετε το δικτυακ τπο, αν δεν αποδεχθετε τους παρακτω ρους:
 
α)        Πνευματικ Ιδιοκτησα
 
Τα κεμενο και το υλικ της ιστοσελδας αποτελον πνευματικ ιδιοκτησα του marketclub.gr. Με την πρσβαση σε αυτν το δικτυακ τπο οι πελτες αποδχονται τους νμους περ πνευματικς ιδιοκτησας.
 
β)        Τροποποηση των ρων του παρντος
 
Το ηλεκτρονικ μας κατστημα μπορε να τροποποισει να ανανεσει τους ρους και τις προποθσεις συναλλαγν, ενημερνοντας προηγουμνως τους πελτες του.
 
 
3. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TOY marketclub.gr
 
            Με τη συμμετοχ μας επιχερησης στο marketclub.gr παρχονται τα εξς:
 
-          Αναλυτικ παρουσαση της επιχερησης (διεθυνση, τηλφωνο επικοινωνας, χρτης περιοχς, νομα υπευθνου)
-          Πραγματοποηση χωρς καννα κστος μας φωτογρφησης, που θα αφορ τσο τον εσωτερικ και το εξωτερικ χρο του κθε εμπορικο καταστματος, σο και ως 10 προντα / υπηρεσες που θλει η επιχερηση να προβλλει.
-          Αναλυτικ παρουσαση των προντων και των υπηρεσιν της επιχερησης.
-          Ο πελτης χει τη δυναττητα απεριριστων αλλαγν τσο των κειμνων παρουσασης της επιχερησης, σο και των προντων / υπηρεσιν που προσφρει, εν υπρχει η δυναττητα τοποθτησης νων φωτογραφιν καθ' λη τη διρκεια του χρνου με δικ του κστος.
-          Το marketclub.gr αναλαμβνει την αποστολ διαφημιστικν μηνυμτων των πελατν του στα μλη του club χωρς καννα κστος μσω email.
-          Το marketclub.gr δεσμεεται για την παροχ του συνλου των παραπνω υπηρεσιν το αργτερο να μνα μετ την πληρωμ της ετσιας συνδρομς.
 
 
4. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
Το ετσιο κστος συμμετοχς στο marketclub.gr για τα εμπορικ καταστματα ανρχεται σε 60 ευρ πλον ΦΠΑ (23%) 13,80 ευρ, σνολο 73,80 ευρ.
 
 
5. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
           
Η πληρωμ της ετσιας συνδρομς γνεται ετε με μετρητ με τη χρση πιστωτικς κρτας σε 3 τοκες δσεις. Μπορετε να πληρσετε τη συνδρομ σας με τους ακλουθους τρπους:
 
            α) On line. Πατστε ΕΔΩ για να μεταφερθετε σε μα ασφαλ ιστοσελδα για την πληρωμ της συνδρομς σας με πιστωτικ κρτα σε 3 τοκες δσεις.
 
            β) Με κατθεση σε τραπεζικ λογαριασμ. Μπορετε να καταθσετε το σνολο της συνδρομς σας σε καταθετικ λογαριασμ της εταιρεας. Επικοινωνστε μαζ μας για λεπτομρειες.
 
Ο πελτης δεν χει τη δυναττητα ακρωσης της πληρωμς του.
 
 
6. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 
- Τι εναι το marketclub;
 
Εναι να club, το οποο λειτoυργε μσω της ιστοσελδας marketclub.gr. Μλη του μπορον να γνουν λοι οι καταναλωτς, για να κερδσουν εκπτσεις και προσφορς σε συγκεκριμνες συνεργαζμενες με το club μικρς και μεγλες επιχειρσεις.
 
Βασικς στχος του club εναι να δσει στις μικρς επιχειρσεις τη δυναττητα να επικοινωνον τις προσφορς τους αποτελεσματικ και με πολ χαμηλ κστος, τσο στο υπρχον πελατολγι τους, σο και σε εν δυνμει νους πελτες, στε να μπορσουν να ανταγωνιστον σε αυτ το εππεδο μεγαλτερες επιχειρσεις που χουν στη διθεσ τους περισστερα «εργαλεα» μρκετινγκ και διαφμισης.
 
- Πς μπορε να γνει κποιος μλος του club και τι κερδζει με την εγγραφ του;
 
λοι οι καταναλωτς μπορον να γνουν μλη του market club χωρς καννα κστος, με την εγγραφ τους στην ιστοσελδα marketclub.gr τους δνετε η πρσβαση στις προσφορς και τις εκπτσεις, τσο των μικρν σο και των μεγλων συνεργαζμενων επιχειρσεων.
 
- Πς ενημερνονται τα μλη του club για τις προσφερμενες εκπτσεις και προσφορς;
 
Η ενημρωση γνεται με δο τρπους:
 
α) Μσω της ιστοσελδας marketclub.gr. Οι συνεργαζμενες επιχειρσεις παρουσιζουν τα προντα τους /και τις υπηρεσες τους, καθς και τις εκστοτε προσφορς και εκπτσεις τους, μσα απ την προσωπικ τους ιστοσελδα στο marketclub.gr
 
β) Μσω email. Η ενημρωση για τις εκστοτε προσφορς εκπτσεις γνεται μεσα μσω e-mail.
 
- Ποιες μικρς επιχειρσεις συμμετχουν στο club;
 
Το marketclub υποδιαιρεται σε δμους, ο καθνας εκ των οποων θα διαθτει το δικ του τοπικ club. Απ κθε δμο επιλγονται τα καλτερα καταστματα, με γνμονα το φος τους, το μγεθς τους και την ποιτητα των προσφερμενων προντων υπηρεσιν.  
 
7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
 • Τηλφωνο επικοινωνας / Φαξ: 210-9600306
 • E-mail: info@marketclub.gr
 • Διεθυνση: Θρκης 83, Ελληνικ, ΤΚ 16777
 
 
Designed and developed by HellasSITES